Angličtina pre každú situáciu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka Slovak questions prekladateľstvo Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť rečnícky štýl slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy Jednoduchá veta Medical Slovak výučba, doučovanie Slovak tenses slohové útvary Slovak dialogue učenie sa Slovak dialogues slovenská gramatika Slovak sentences Súdny preklad Spisovná slovenčina maturita english for travelling Motivácia reparát metódy výučby Vetná skladba English grammar Slovak verbs slovenské nárečia, slovensko Specialized English anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns verbs with prepositions English in use Slovak pronunciation anglická gramatika význam slov Anglické zámená anglické opozitá Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk pomôcky k učeniu sa teória literatúry English for everyday life Anglické slovesá Slovenská gramatika Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Gerundium Anglické frázové slovesá Typy angličtiny obchodná angličtina Slovak conversation metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená anglické skratky Doučovanie vetná skladba význam slov a ich použite Slovenská literatúra Slovak word formation metódy, vzdelávanie, Business English slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod prídavné mená gramatika doučovanie Slovak cases priama metóda pohovor v angličtine Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners anglická konverzácia Druhy viet Slovak slang angličtina slovak for foreigners Slovak grammar frázové slovesá
Návrat na obsah