Delenie viet podľa obsahu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie viet podľa obsahu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Druhy viet ·
Tags: vetaobsahgramatika
Vety podľa obsahu

 
Najprv si určíme čo je to vlastne veta a potom sa za budeme zaoberať jej členením.

 
Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá
Vety podľa obsahu delíme na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.


Oznamovacia veta niečo oznamuje, píšeme za ňou bodku. Je bezpríznaková a môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch. V odbornom a administratívnom štýle sa nachádza len oznamovacia veta
.

 
Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a píšeme za nimi výkričník. Sú významným jazykovým prostriedkom  v administratívnom štýle, jedná sa hlavne o neurčitkové formy rozkazu : Nefajčiť! Nevykláňať sa z okien ! Nepľuť na dlážku !

 
Želacie vety vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí !) alebo podmieňovacom spôsobe ( Kiež by bolo už potom !Keby som to už mala v rukách ! Bodaj by to bola pravda ! Aj vety Dobrý deň želám ! Šťastnú cestu ! vyjadrujú želanie.


 
Všetky typy viet podľa obsahu ( modálnosti) sa môžu stať zvolacími vetami. Autor zvolaním vyjadruje citový postoj. Nesiem to ! ( Namiesto: Nesiem to.) Mohol by si prestať ?! ( Namiesto mohol by si prestať ? Intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom ( emfázou). Na konci zvolacích viet je vždy výkričník.


Opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie sa často používajú v útvaroch subjektívnych jazykových štýlov.  


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Slovak nouns English for everyday life Anglické frázy prídavné mená reparát vetná skladba angličtina slovenská gramatika English in use tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences metódy výučby Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Slovak questions Angličtina pre každú situáciu anglické skratky angličtina pre obchod Druhy viet Gerundium angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, priama metóda Jednoduchá veta slohové útvary Slovak grammar Slovenská literatúra verbs with prepositions Anglická gramatika význam slov a ich použite anglické opozitá slovenská literatúra Predminulý priebehový čas gramatika maturita anglická výslovnosť English grammar Medical Slovak prekladateľstvo Slovak dialogue anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Business English Doučovanie anglické časy Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina slovak for foreigners, time anglická gramatika slovné spojenia pohovor v angličtine Skúšky z jazyka teória literatúry rečnícky štýl slovak for foreigners english for travelling Vetná skladba frázové slovesá Slovak cases učenie sa metódy výučby, jazyky Anglické zámená Specialized English Metódy výučby Súdny preklad Typy angličtiny
Návrat na obsah