Delenie viet podľa obsahu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie viet podľa obsahu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Druhy viet ·
Tags: vetaobsahgramatika
Vety podľa obsahu

 
Najprv si určíme čo je to vlastne veta a potom sa za budeme zaoberať jej členením.

 
Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá
Vety podľa obsahu delíme na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.


Oznamovacia veta niečo oznamuje, píšeme za ňou bodku. Je bezpríznaková a môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch. V odbornom a administratívnom štýle sa nachádza len oznamovacia veta
.

 
Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a píšeme za nimi výkričník. Sú významným jazykovým prostriedkom  v administratívnom štýle, jedná sa hlavne o neurčitkové formy rozkazu : Nefajčiť! Nevykláňať sa z okien ! Nepľuť na dlážku !

 
Želacie vety vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí !) alebo podmieňovacom spôsobe ( Kiež by bolo už potom !Keby som to už mala v rukách ! Bodaj by to bola pravda ! Aj vety Dobrý deň želám ! Šťastnú cestu ! vyjadrujú želanie.


 
Všetky typy viet podľa obsahu ( modálnosti) sa môžu stať zvolacími vetami. Autor zvolaním vyjadruje citový postoj. Nesiem to ! ( Namiesto: Nesiem to.) Mohol by si prestať ?! ( Namiesto mohol by si prestať ? Intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom ( emfázou). Na konci zvolacích viet je vždy výkričník.


Opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie sa často používajú v útvaroch subjektívnych jazykových štýlov.  


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky Slovak grammar Slovak cases english for travelling Anglické slovesá frázové slovesá Medical Slovak Anglická gramatika Slovenský jazyk Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky slovenská gramatika English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Slovak nouns Súdny preklad učenie sa angličtina maturita Doučovanie Druhy viet rečnícky štýl Predminulý priebehový čas slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Slovenská gramatika Anglické frázové slovesá prídavné mená angličtina pre lekárov Gerundium Slovenská literatúra obchodná angličtina English in use Slovak tenses metódy výučby anglická gramatika anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená English grammar anglická výslovnosť Typy angličtiny vetná skladba slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia teória literatúry anglické opozitá výučba, doučovanie Slovak questions Skúšky z jazyka Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia význam slov slovak for foreigners, time Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu gramatika Specialized English Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Business English Metódy výučby reparát verbs with prepositions slovenská literatúra priama metóda prekladateľstvo Slovak sentences Slovak dialogue angličtina pre obchod pohovor v angličtine Anglické zámená doučovanie Jednoduchá veta
Návrat na obsah