Význam slovenských slov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Význam slovenských slov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov ·
Tags: slovenčinavýznamslová
Málo známe slovenské slová

 
Slovenčina je bohatá čo sa týka slov a mnohé z nich používa iba istá časť obyvateľstva, my sa dnes pozrieme na takéto slová a vysvetlíme si ich význam.

 
Akcentovať – prizvukovať, dávať dôraz, zdôrazňovať.

 
Aklimatizovať – prispôsobiť prostrediu, udomácniť.

 
Aktualizácia – priblíženie súčasnosti, súčasnému stavu, chápaniu, oživenie.

 
Alikvotný – podielový, pomerný

 
Anciáš – diabol

 
Analógia – podobnosť, obdoba, zhodnosť s istých vlastností medzi netotožnými javmi  alebo predmetmi.

 
Animálny – živočíšny, zvierací, pôvodný, pudový, zmyselný

 
Anketa – spôsob zisťovania verejnej mienky, obyčajne metódou odpovedí na isté otázky.

 
Antagonizmus – protikladnosť, protirečenie, protichodnosť, nepriateľstvo.

 
Aranžmán – úprava, usporiadanie.

 
Archetyp – pôvodina, pôvodná forma.

 
Ária- sólový spev v sprievode hudby

 
Aristokrat – šľachtic

 
Artikel – tovar, druh tovaru

 
Atašé – úradník v diplomatických službách určený pre istú oblasť činností.

 
Audiencia – slávnostné , oficiálne prijatie vysoko postavených osobností

 
Aukcia – verejná dražba

 
Atestovať – písomne potvrdiť, osvedčiť, schváliť.

 
Atrakcia – príťažlivé, pútavé predstavenie, vystúpenie, zábava.

Ašpirant – čakateľ, uchádzač, žiadateľ, doktorand


Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Slovak nouns prekladateľstvo doučovanie angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, anglické skratky Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina English grammar slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovak dialogue pohovor v angličtine English in use Anglické zámená anglické časy rečnícky štýl Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas význam slov Slovak questions učenie sa Jednoduchá veta verbs with prepositions Medical Slovak Anglické frazálne slovesá anglické opozitá angličtina pre lekárov Slovak grammar gramatika Slovak tenses slovné spojenia Skúšky z jazyka maturita Súdny preklad Typy angličtiny Slovak conversation Anglické frázy slovenská gramatika slohové útvary Anglické slovesá teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá reparát Business English anglická konverzácia Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Specialized English Anglické frázové slovesá Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina Doučovanie Metódy výučby slovak for foreigners, time vetná skladba Motivácia prídavné mená Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk Slovak dialogues výučba, doučovanie Slovak cases Slovak for foreigners metódy výučby Slovenská literatúra anglická gramatika význam slov a ich použite priama metóda english for travelling English for everyday life Slovenská gramatika Druhy viet
Návrat na obsah