Vyučovanie a doučovanie angličtiny a slovenčiny - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Potrebujete sa naučiť po anglicky?
Ponúkam výučbu a doučovanie angličtiny pre deti, študentov, dospelých aj seniorov. Naučím vás angličtinu rýchlo a ľahko, začiatočníkov aj pokročilých, pomôžem vám s gramatikou aj konverzáciou. Svojich študentov úspešne pripravím na maturitu, reparáty, testovanie 9, certifikáty, štátnice,  prijímacie pohovory do škôl aj do zamestnania. Okrem výučby alebo doučovania získate prístup k moderným vzdelávacím metódam a spôsobom ako sa tento jazyk naučiť oveľa rýchlejšie ako ste si kedy mysleli.

Hľadáte kvalitné doučovanie slovenčiny a literatúry?
Vaše deti vďaka mne zažijú doučovanie slovenčiny a literatúry, na ktoré budú dlho spomínať, pretože učím a doučujem nielen na vysokej úrovni ale vždy je to aj úžasný zážitok pre mojich študentov. Doučujem žiakov a študentov základných a stredných škôl. Moji študenti dosahujú výborné výsledky na maturite, testovaní 9, prijímacích pohovoroch a nemajú problém urobiť reparát.

Chceli by ste vedieť po slovensky?
Pripravil som pre cudzincov individuálny kurz slovenčiny, kde sa naučia nielen rozprávať po slovensky a gramatiku ale dozvedia sa aj niečo z našich zvykov, obyčajov a aj z reálií našej krajiny. Po jeho absolvovaní budú vedieť plynule hovoriť a budú sa vedieť dorozumieť v akýchkoľvek životných situáciách a tiež budú vedieť písomne komunikovať na úradoch a iných inštitúciách.

Neviete si poradiť s prekladom?
Urobím pre vás preklad a korektúry všeobecných aj odborných dokumentov z angličtiny do slovenčiny a opačne. Môj preklad je rýchly a na vysokej úrovni, pripravený vždy pre svojho klienta. Ponúkam aj expresné preklady krátkych dokumentov, ktoré môžete mať do niekoľko minút.

Stále vám nestačí to čo ponúkam?
 Ako bonus mám pre vás učiteľov iných cudzích jazykov, školských predmetov aj umeleckých predmetov a prekladateľov rôznych jazykov. Naučia vás hovoriť v danom cudzom jazyku, pomôžu vašich deťom zlepšiť známky v škole, zdokonalia vaše umelecké schopnosti a preložia vám texty, ktoré potrebujete mať preložené kvalitne a načas.
Do you need to learn English?
I am offering  teaching  and tutorage of English for children, students, adults and pensioners. I teach  you English fast and easily, from beginners to advanced. I will help you with grammar and conversation. I am successfully preparing my students for school leaving exam, resits, testing 9, certificates, state exams, entrance exams for school and job interviews. Except of teaching or tutorage you will get access to modern educational methods and ways how to learn this language much more faster than you thought.

Are you looking for quality tutoring of Slovak and literature?
Thanks to me your children will have experience with tutoring of Slovak and literature on which they will remember for very long time, because I teach and tutor not only on high level but it is always great experience for my students. I give extra classes for pupils and students of primary and secondary schools. My students are achieving perfect results on school leaving exam, testing 9, entrance exams for school and they have not problem to do the resit.

Would you like to know the Slovak language?
I have prepared individual course of Slovak language for foreigners, where they wiil learn not only to speak Slovak but they will learn something about our  habits, customs and also facts of our country. After ending this course they will know to speak fluently  and they will know how to communicate in every situations that they could meet in their lives, and they will know how to use written texts in bureau or other institutions.

Do you have problem with your translation?
I will do for you translation of general and special documents from English to Slovak and vice versa. My translation is fast and in a high quality that is always prepared for my client. And I offer you expess translation of short documents that you can have in several minutes.

Is it not still enough that I offer?
 As a bonus I have for you teachers of the other foreign languages, teachers of school subjects and teachers of art subjects and translators of various languages. They will teach how to speak in that language, help your children to improve their grades at school , artistic skills and translate your text that you need to have well-translated and on time.

Mgr. Filip Šuman - Burdej
Bratislava
email:
info@filip-en.eu
mobil: +421 949 620 017

Partneri učitelia
V tejto sekcii ponúkame služby lektorov rôzneho zamerania.
Väčšinou je to vyučovanie a doučovanie rôznych jazykov, ale aj rôznych iných zručností, napr. umeleckých.
V prípade jazykov sú to často aj prekladateľské a tlmočnícke služby.
Ak máte záujem o niektorú službu skontaktujte sa priamo s príslušným lektorom.

Ako sa stať partnerom? (Pokyny)


Spolupracujeme s:

balunet.eu, katalóg, zoznam, spravy, spravodajstvo    vzdelavanie.objav.sk - referáty, knihy, kurzy    Pozri.sk - vyhľadávač    CZIN.eu    vsetko.info - katalóg webstránok    SEO katalog    Inzercia zdarma   
Návrat na obsah