maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Súdny preklad slovné spojenia učenie sa priama metóda Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Specialized English doučovanie anglické opozitá Gerundium Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine Doučovanie anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky reparát Anglické frázy slovak for foreigners Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta vetná skladba frázové slovesá Skúšky z jazyka English in use gramatika English for everyday life Slovak tenses metódy výučby verbs with prepositions anglické skratky angličtina pre obchod Business English slohové útvary anglické časy Slovak cases rečnícky štýl slovak for foreigners, time slovenská literatúra english for travelling anglická gramatika maturita Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk Metódy výučby Predminulý priebehový čas slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak grammar anglická konverzácia teória literatúry význam slov a ich použite Slovak conversation obchodná angličtina Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo Typy angličtiny Slovak questions Slovak sentences Slovak dialogue Anglické zámená angličtina Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Slovak nouns význam slov tipy ako sa učiť jazyk English grammar angličtina pre lekárov prídavné mená
Návrat na obsah