maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby Anglické frázy Doučovanie vetná skladba angličtina pre lekárov English in use metódy výučby, jazyky Slovak dialogues Slovak tenses doučovanie Gerundium Súdny preklad priama metóda slohové útvary Anglické frázové slovesá Specialized English Slovak vocabulary Motivácia význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions Anglické prídavné mená anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Druhy viet English grammar anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia slovenská gramatika slovak for foreigners teória literatúry Jednoduchá veta english for travelling slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation anglická výslovnosť výučba, doučovanie Medical Slovak anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá maturita prekladateľstvo Slovak nouns slovak for foreigners, time rečnícky štýl Anglické slovesá Slovak slang výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka anglické časy učenie sa pohovor v angličtine význam slov Metódy výučby Slovak dialogue Vetná skladba Anglické zámená Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Slovak for foreigners Business English gramatika angličtina anglické opozitá slovenská literatúra angličtina pre obchod reparát Slovak questions Typy angličtiny anglické skratky obchodná angličtina Slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Slovak word formation Slovak grammar prídavné mená Slovak cases English for everyday life
Návrat na obsah