metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina Slovak questions Slovak word formation anglické skratky pomôcky k učeniu sa Vetná skladba frázové slovesá Typy angličtiny Slovak for foreigners verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk prekladateľstvo Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses výučba, doučovanie anglická výslovnosť Anglické zámená slovné spojenia Metódy výučby Gerundium Anglická gramatika Slovak conversation Predminulý priebehový čas anglické časy slovenská literatúra Slovenská literatúra anglická gramatika Business English metódy výučby Spisovná slovenčina priama metóda slovak for foreigners, time prídavné mená Slovak grammar Slovak slang English in use gramatika Motivácia Anglické frázové slovesá anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences význam slov Doučovanie význam slov a ich použite Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia doučovanie Slovak cases rečnícky štýl Anglické frázy angličtina pre obchod pohovor v angličtine Súdny preklad Slovak dialogue English grammar vetná skladba Specialized English Druhy viet metódy výučby, jazyky english for travelling učenie sa tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov slovenská gramatika Anglické slovesá Jednoduchá veta Slovak vocabulary maturita Slovak nouns obchodná angličtina Slovak dialogues Slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko reparát slohové útvary teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Slovak pronunciation Anglické prídavné mená slovak for foreigners English for everyday life Angličtina pre špecifické situácie Slovak verbs
Návrat na obsah