Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo gramatika Typy angličtiny Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time slovné spojenia angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Slovak questions Anglické frázové slovesá Anglická gramatika Slovenská literatúra anglická gramatika verbs with prepositions význam slov English grammar slohové útvary anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť angličtina metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry Business English metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Gerundium anglické opozitá English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Specialized English metódy, vzdelávanie, English in use učenie sa english for travelling Doučovanie Slovak conversation priama metóda prídavné mená rečnícky štýl vetná skladba frázové slovesá angličtina pre obchod Vetná skladba Slovak nouns Súdny preklad anglická konverzácia Druhy viet Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak výučba, doučovanie slovenská literatúra doučovanie Metódy výučby Slovenský jazyk Jednoduchá veta Slovak cases Slovak dialogues Slovak sentences reparát Slovak for foreigners význam slov a ich použite slovenská gramatika Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá anglické skratky obchodná angličtina maturita Slovak grammar
Návrat na obsah