Anglické predložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické predložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatikapredložky
Predložky miesta a pohybu

Dnes sa pozrieme na predložky a ukážeme si ako ich umiestniť do vety a čo vlastne vyjadrujú.

Predložky miesta

in

She lives in Carnaby Street.           Býva v Carnaby Street.

at

She is at the streetcorner.            Je pri rohu ulice.

inside

The spider is inside the box.          Pavúk je vo vnútri  škatule.

outside

I met her outside the school.             Stretol som ju mimo školy.

below

Her skirt is below the knee.         Jej sukňa je pod kolená.

above

We flew above the clouds.            Leteli sme nad oblakmi.

by

He was sitting by the fireplace.          Sedel pri kozube.

next to

She is sitting next to John.            Sedí pri Johnovi.

beside

Brighton is beside the sea.       Brighton je blízko mora.

oposite

The hotel is opposite the church.          Hotel je oproti kostolu.

Predložky pohybu

off

The ball rolled off the stairs.               Lopta sa skotúľala dole schodmi.

into

We came into garden.             Prišli sme do záhrady.

out of

They walked out of the room.             Vyšli z izby.

past

The tourists walked past the Big Ben.   Turisti prešli okolo Big Benu.

along

We walked along the road.                      Išli sme po ceste.

up

Jin went up the stairs.             Jim išiel hore schodmi.

down

Go down the garden.         Choď dole záhradou.

from

I am coming from Manchester.            Pochádzam z Manchesteru.

to

Let´s go to the cinema.               Poďme do kina.

towards

I ran towards the shore.        Bežal som smerom k brehu.        


  Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená význam slov anglické opozitá prídavné mená gramatika anglické časy Slovak dialogue priama metóda teória literatúry Slovenská gramatika Slovak slang angličtina Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet slovak for foreigners Slovak vocabulary english for travelling slohové útvary Anglická gramatika Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses učenie sa Anglické frázy Doučovanie verbs with prepositions slovak for foreigners, time Gerundium Slovenská literatúra Slovak verbs Medical Slovak Slovak conversation doučovanie Specialized English Motivácia slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny prekladateľstvo reparát Angličtina pre každú situáciu Slovak pronunciation Angličtina pre špecifické situácie Spisovná slovenčina Slovak grammar anglická výslovnosť Metódy výučby obchodná angličtina metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Slovak cases Skúšky z jazyka English for everyday life maturita Business English pohovor v angličtine Súdny preklad slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Slovak for foreigners frázové slovesá Slovak nouns anglické skratky Slovak word formation Vetná skladba vetná skladba Slovak dialogues Anglické zámená Predminulý priebehový čas anglická konverzácia slovné spojenia Jednoduchá veta English in use pomôcky k učeniu sa výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika Slovak sentences English grammar výučba, doučovanie anglická gramatika rečnícky štýl angličtina pre lekárov angličtina pre obchod metódy výučby
Návrat na obsah