reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Slovak questions Slovenská gramatika rečnícky štýl Metódy výučby Slovak word formation English in use Slovak phrases Motivácia anglické opozitá Slovak sentences English grammar Slovenský jazyk Druhy viet Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy slovenská gramatika angličtina Anglická gramatika angličtina pre obchod Slovak dialogue prekladateľstvo maturita Slovak dialogues výučba, doučovanie význam slov a ich použite Slovak vocabulary Slovak verbs obchodná angličtina metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Anglické slovesá Skúšky z jazyka Business English Slovak nouns význam slov Spisovná slovenčina priama metóda Medical Slovak Slovak pronunciation Rody v angličtine tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Vetná skladba slohové útvary slovak for foreigners Gerundium anglické časy Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky pomôcky k učeniu sa Obchodná angličtina Slovak tenses Slovak cases Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre špecifické situácie Specialized English Slovak for foreigners angličtina pre lekárov doučovanie Súdny preklad Doučovanie anglická konverzácia Slovak negation vetná skladba slovak for foreigners, time Typy angličtiny prídavné mená učenie sa reparát Anglické frazálne slovesá english for travelling Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Slovak slang slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra teória literatúry pohovor v angličtine slovné spojenia anglická gramatika gramatika frázové slovesá verbs with prepositions English for everyday life
Návrat na obsah