09/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o prídavných menám
Filip Šuman -Burdej | 30/9/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba anglické časy anglická konverzácia Medical Slovak Anglické frázové slovesá Druhy viet učenie sa Slovak dialogues Specialized English Slovenská gramatika obchodná angličtina Jednoduchá veta Slovak dialogue slovak for foreigners priama metóda slohové útvary význam slov Typy angličtiny Súdny preklad gramatika rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá English in use slovenská literatúra Slovak conversation prekladateľstvo Anglické slovesá Slovak questions slovné spojenia verbs with prepositions teória literatúry slovak for foreigners, time Anglická gramatika Doučovanie metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences Slovak for foreigners Slovak slang angličtina Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses reparát Metódy výučby prídavné mená význam slov a ich použite Spisovná slovenčina výučba, doučovanie Slovak cases Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine Slovak verbs metódy výučby, jazyky Slovak word formation Slovak vocabulary Angličtina pre špecifické situácie Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť metódy výučby frázové slovesá Skúšky z jazyka Gerundium anglické skratky English grammar Anglické prídavné mená maturita anglická gramatika angličtina pre lekárov Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba Motivácia Slovak grammar anglické opozitá angličtina pre obchod doučovanie Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling Anglické zámená Business English
Návrat na obsah