maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English Jednoduchá veta anglická výslovnosť English grammar Slovak nouns Slovak tenses anglické opozitá maturita Slovak vocabulary Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life angličtina pre obchod Anglické slovesá Slovak cases frázové slovesá Vetná skladba slovak for foreigners Anglické zámená Slovak word formation pomôcky k učeniu sa Doučovanie slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Druhy viet reparát verbs with prepositions Slovak pronunciation Skúšky z jazyka slohové útvary angličtina výučba, učenie sa, anketa Slovak phrases pohovor v angličtine Obchodná angličtina English in use Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika slovak for foreigners, time Slovak slang priama metóda vetná skladba Slovak dialogue Slovak dialogues anglická konverzácia učenie sa rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Gerundium výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky Súdny preklad Slovak grammar doučovanie angličtina pre lekárov Metódy výučby Slovak for foreigners metódy výučby prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Business English Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite Angličtina pre špecifické situácie english for travelling Anglické prídavné mená slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Slovak verbs význam slov slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra anglické časy Slovenská gramatika slovenská literatúra obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Typy angličtiny Slovak sentences Motivácia Anglické frázy anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Spisovná slovenčina prídavné mená teória literatúry Slovak questions Medical Slovak anglické skratky gramatika
Návrat na obsah