gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o zámenách
Filip Šuman -Burdej | 27/3/2020
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby Anglické frázy Anglická gramatika obchodná angličtina Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny Slovak slang Slovak dialogue prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená english for travelling Vetná skladba Slovenská gramatika Slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak cases anglická gramatika Slovak tenses angličtina vetná skladba English in use metódy výučby výučba, učenie sa, anketa význam slov angličtina pre obchod anglické časy Slovak verbs verbs with prepositions Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Slovak sentences slovak for foreigners, time Slovak nouns slovenská gramatika frázové slovesá doučovanie gramatika angličtina pre lekárov slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Doučovanie English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie slohové útvary slovenská literatúra výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Gerundium Spisovná slovenčina anglické skratky anglická konverzácia Predminulý priebehový čas Slovak dialogues Anglické slovesá Business English metódy, vzdelávanie, teória literatúry priama metóda Slovenská literatúra Slovak vocabulary Slovak questions učenie sa prídavné mená Slovak conversation Motivácia Medical Slovak Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť reparát Jednoduchá veta English grammar Specialized English pohovor v angličtine maturita Druhy viet Slovak grammar Slovenský jazyk Slovak word formation slovak for foreigners
Návrat na obsah