Business English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Business English in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Obchodná angličtina ·
Tags: angličtinaobchodnáfrázy
A job appraisal  -  Ohodnotenie práce


I have been going through you folder, Larry, and I like what I see.

Pozrel som si vašu zložku, Larry, a páči sa mi, čo vidím.

It´s an old photograph.

To je stará fotografia.

No Larry, not your passport photograph - I have three ex-wives, and seven children. I like your style.
You have that free approach to life...How do the Belgians say  ? That..

Nie, Larry, nemyslím vašu fotografiu v pase - som trikrát rozvedený a mám sedem detí. Páči sa mi váš štýl. Máte slobodný prístup k životu. Ako hovoria Belgičania ? Že...

Belgians ?

Belgičania ?

I am a great admirer of the Belgians, Larry. Let me put it to you straight - your job is selling whisky and you are great at it ! You are a success.

Veľmi obdivujem Belgičanov, Larry. Na rovinu. Vašou  úlohou je predávať whisky a ste v tom skvelý! Máte úspech.

Thank you.

Ďakujem.

But being successfull  at the things you do is only 50 per cent of it, Larry. I want you to be succesfull at the things you don´t do. Do you see where I am going with this ?

Ale byť úspešný len vo veciach, ktoré robíte, znamená len 50 percent všetkého, Larry. Chcem, aby ste bol úspešný vo veciach, ktoré nerobíte. Chápete kam tým mierim ?

If I understand you correctly, you want me to be really good at things I don´t do ?

Ak dobre chápem, chcete aby som bol dobrý vo veciach, ktoré nerobím ?

That´s it, Larry. You and I should really go for a trip to Brussels together. I am sure you would love it. Now, Larry, think of something you don´t do.

Presne tak, Larry. Vy a ja by sme mali ísť spoločne na výlet do Bruselu. Som si istý, že by sa vám to páčilo. Tak Larry someňte si na niečo, čo nerobíte.

I don´t cut my own hair ?

Nestrihám si vlasy ?

You are funny man, Larry, but let´s keep this work focussed. You sell whisky. Now tell me something you don´t sell.

Ste vtipný človek, Larry, ale sústreďme sa na prácu. Predávate whisky. Teraz mi povedzte čo nepredávate.

Erm.... jam ?

Ehm... džem ?

Wow ! I am applauding you on the inside ! I knew you get it without me needing to tell you - jam.
That´s the missing 50 per cent, Larry.

Páni ! V duchu vám tlieskam ! Vedel som, že na to prídete, bez toho aby som vám to musel hovoriť - džem. To je tých chýbajúcich 50 percent.

Jam ?

Džem ?

Whisky jam, Larry ! It´s  going to be big ! Wild Wiliam´s Whisky Jam ! Now you can toast on toast. Now , I know it´s your idea, Larry. It´s your baby ! But pehaps you´d be kind enough to let me share some ideas about the project with you. I´m telling you how it could be if you were me.

Whiskový džem, Larry. Bude to veľké !  Wild Wiliam´s Whisky džem ! Teraz si môžeme pripiť na toast. Tak viem, že je to váš nápad, Larry - je to vaše dieťa ! Ale možno by ste mohli byť taký láskavý a dovoliť mi, aby som sa s vami podelil o niekoľko nápadov týkajúcich sa tohto projektu.

That´s very kind of you, Hank.

To je od vás veľmi milé, Hank.

How about another grapefruit juice for the future king of whisky jam ?

Čo ďalší graefruitový džús pre budúceho kráľa whiskového džemu ?

I feel special.

Cítim sa nezvyčajne.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak slang Gerundium Slovenská literatúra Slovak dialogue vetná skladba slovak for foreigners prídavné mená učenie sa pomôcky k učeniu sa slohové útvary Skúšky z jazyka anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, slovné spojenia Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Predminulý priebehový čas Súdny preklad Anglické frázové slovesá Slovak questions Slovak word formation teória literatúry obchodná angličtina Slovenský jazyk gramatika english for travelling Slovak phrases prekladateľstvo angličtina Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl Medical Slovak English in use výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika anglické časy English for everyday life slovak for foreigners, time Typy angličtiny Metódy výučby angličtina pre obchod výučba, doučovanie priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Vetná skladba anglická konverzácia význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá Slovak conversation angličtina pre lekárov význam slov doučovanie verbs with prepositions slovenská gramatika Obchodná angličtina Slovak sentences metódy výučby, jazyky Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá Rody v angličtine Slovak dialogues slovenská literatúra maturita Slovak negation Slovak grammar Doučovanie Motivácia Slovak for foreigners pohovor v angličtine Business English anglicko - slovenská konverzácia Slovak verbs Druhy viet Spisovná slovenčina reparát Anglické prídavné mená English grammar slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá Jednoduchá veta Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Slovak vocabulary Slovak pronunciation Slovak cases Anglické zámená Slovenská gramatika metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie anglické opozitá Specialized English
Návrat na obsah