Business English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Business English in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Obchodná angličtina ·
Tags: angličtinaobchodnáfrázy
A job appraisal  -  Ohodnotenie práce


I have been going through you folder, Larry, and I like what I see.

Pozrel som si vašu zložku, Larry, a páči sa mi, čo vidím.

It´s an old photograph.

To je stará fotografia.

No Larry, not your passport photograph - I have three ex-wives, and seven children. I like your style.
You have that free approach to life...How do the Belgians say  ? That..

Nie, Larry, nemyslím vašu fotografiu v pase - som trikrát rozvedený a mám sedem detí. Páči sa mi váš štýl. Máte slobodný prístup k životu. Ako hovoria Belgičania ? Že...

Belgians ?

Belgičania ?

I am a great admirer of the Belgians, Larry. Let me put it to you straight - your job is selling whisky and you are great at it ! You are a success.

Veľmi obdivujem Belgičanov, Larry. Na rovinu. Vašou  úlohou je predávať whisky a ste v tom skvelý! Máte úspech.

Thank you.

Ďakujem.

But being successfull  at the things you do is only 50 per cent of it, Larry. I want you to be succesfull at the things you don´t do. Do you see where I am going with this ?

Ale byť úspešný len vo veciach, ktoré robíte, znamená len 50 percent všetkého, Larry. Chcem, aby ste bol úspešný vo veciach, ktoré nerobíte. Chápete kam tým mierim ?

If I understand you correctly, you want me to be really good at things I don´t do ?

Ak dobre chápem, chcete aby som bol dobrý vo veciach, ktoré nerobím ?

That´s it, Larry. You and I should really go for a trip to Brussels together. I am sure you would love it. Now, Larry, think of something you don´t do.

Presne tak, Larry. Vy a ja by sme mali ísť spoločne na výlet do Bruselu. Som si istý, že by sa vám to páčilo. Tak Larry someňte si na niečo, čo nerobíte.

I don´t cut my own hair ?

Nestrihám si vlasy ?

You are funny man, Larry, but let´s keep this work focussed. You sell whisky. Now tell me something you don´t sell.

Ste vtipný človek, Larry, ale sústreďme sa na prácu. Predávate whisky. Teraz mi povedzte čo nepredávate.

Erm.... jam ?

Ehm... džem ?

Wow ! I am applauding you on the inside ! I knew you get it without me needing to tell you - jam.
That´s the missing 50 per cent, Larry.

Páni ! V duchu vám tlieskam ! Vedel som, že na to prídete, bez toho aby som vám to musel hovoriť - džem. To je tých chýbajúcich 50 percent.

Jam ?

Džem ?

Whisky jam, Larry ! It´s  going to be big ! Wild Wiliam´s Whisky Jam ! Now you can toast on toast. Now , I know it´s your idea, Larry. It´s your baby ! But pehaps you´d be kind enough to let me share some ideas about the project with you. I´m telling you how it could be if you were me.

Whiskový džem, Larry. Bude to veľké !  Wild Wiliam´s Whisky džem ! Teraz si môžeme pripiť na toast. Tak viem, že je to váš nápad, Larry - je to vaše dieťa ! Ale možno by ste mohli byť taký láskavý a dovoliť mi, aby som sa s vami podelil o niekoľko nápadov týkajúcich sa tohto projektu.

That´s very kind of you, Hank.

To je od vás veľmi milé, Hank.

How about another grapefruit juice for the future king of whisky jam ?

Čo ďalší graefruitový džús pre budúceho kráľa whiskového džemu ?

I feel special.

Cítim sa nezvyčajne.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar Business English reparát Slovak nouns English grammar slovné spojenia slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá Slovak tenses Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Slovak pronunciation doučovanie Slovak verbs Skúšky z jazyka Druhy viet prídavné mená Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Motivácia teória literatúry Slovak dialogues Gerundium angličtina pre obchod pomôcky k učeniu sa anglická konverzácia english for travelling gramatika pohovor v angličtine slovenská gramatika prekladateľstvo Metódy výučby metódy výučby, jazyky Slovak sentences Angličtina pre špecifické situácie obchodná angličtina Jednoduchá veta Anglické frazálne slovesá English for everyday life Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky angličtina vetná skladba výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika význam slov Slovak for foreigners Slovak conversation Slovak dialogue Slovak phrases Angličtina pre každú situáciu maturita slohové útvary metódy výučby učenie sa Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Slovak vocabulary Medical Slovak Typy angličtiny frázové slovesá Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá verbs with prepositions rečnícky štýl Slovenská gramatika výučba, doučovanie Specialized English slovak for foreigners priama metóda Slovak slang Súdny preklad Obchodná angličtina Anglické slovesá Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov anglická výslovnosť Slovak word formation Slovak cases Anglické frázy význam slov a ich použite Spisovná slovenčina Vetná skladba English in use Doučovanie slovak for foreigners, time
Návrat na obsah