Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia Slovak dialogue anglická výslovnosť anglické opozitá English for everyday life Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba Slovak dialogues rečnícky štýl Slovenská gramatika Slovak tenses Slovak grammar slohové útvary doučovanie anglické skratky Súdny preklad Slovenský jazyk prídavné mená vetná skladba metódy výučby Slovak slang angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky anglická gramatika Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Slovak nouns Obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, gramatika English in use Slovak cases slovenská gramatika Skúšky z jazyka Anglická gramatika priama metóda english for travelling Medical Slovak anglické časy výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Specialized English angličtina pre lekárov Slovak sentences Anglické prídavné mená reparát Slovak conversation Anglické frázy Spisovná slovenčina maturita pomôcky k učeniu sa Rody v angličtine Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo význam slov a ich použite Gerundium Jednoduchá veta Slovak questions výučba, doučovanie frázové slovesá teória literatúry obchodná angličtina angličtina Anglické nepravidelné slovesá English grammar Slovenská literatúra Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Slovak verbs učenie sa Business English Slovak word formation Anglické slovesá Typy angličtiny význam slov slovak for foreigners Slovak for foreigners Slovak phrases slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie Motivácia Slovak pronunciation anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra Druhy viet slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah