Anglické zámená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo ste nevedeli o anglických zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 5/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra Typy angličtiny obchodná angličtina doučovanie výučba, učenie sa, anketa Motivácia Slovak nouns Rody v angličtine slovné spojenia význam slov Slovak grammar pohovor v angličtine Skúšky z jazyka maturita frázové slovesá Jednoduchá veta Gerundium Angličtina pre špecifické situácie anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby reparát Slovak questions Anglické slovesá Slovak verbs tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry Slovak word formation Slovak tenses verbs with prepositions metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Obchodná angličtina prekladateľstvo gramatika Anglická gramatika anglické skratky Slovak pronunciation slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Business English Medical Slovak Specialized English Anglické zámená slohové útvary Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Slovak conversation priama metóda angličtina pre lekárov Druhy viet Anglické frázové slovesá Slovak dialogue slovak for foreigners English for everyday life anglické časy Slovak cases Slovak sentences anglická konverzácia prídavné mená metódy, vzdelávanie, Slovak phrases English in use Slovenská literatúra anglické opozitá Slovak slang Slovak for foreigners Súdny preklad výučba, doučovanie Slovenská gramatika angličtina Slovak dialogues English grammar Anglické prídavné mená pomôcky k učeniu sa anglická gramatika Slovenský jazyk Doučovanie Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary Spisovná slovenčina anglická výslovnosť učenie sa význam slov a ich použite slovak for foreigners, time english for travelling vetná skladba Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl slovenská gramatika
Návrat na obsah