English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie Druhy viet Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Súdny preklad Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Anglické zámená Anglická gramatika obchodná angličtina angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk pomôcky k učeniu sa Slovak phrases Slovenská literatúra vetná skladba výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine frázové slovesá Skúšky z jazyka English for everyday life Specialized English Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá angličtina Slovak grammar Slovak pronunciation Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky rečnícky štýl Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia priama metóda anglická výslovnosť Jednoduchá veta význam slov a ich použite Slovak nouns Slovak cases angličtina pre lekárov Slovak dialogue anglické skratky Medical Slovak maturita anglická konverzácia výučba, doučovanie prekladateľstvo slovak for foreigners prídavné mená Spisovná slovenčina učenie sa English grammar slovenská literatúra Slovak conversation anglické časy anglické opozitá Gerundium Typy angličtiny teória literatúry Obchodná angličtina Angličtina pre špecifické situácie metódy výučby English in use Doučovanie Slovak slang Slovenský jazyk slovenská gramatika verbs with prepositions reparát význam slov Slovak verbs Anglické frázy Slovak dialogues anglická gramatika english for travelling Business English Predminulý priebehový čas gramatika Slovak tenses Slovak questions Slovak vocabulary Slovak word formation Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia Motivácia Anglické prídavné mená Slovenská gramatika
Návrat na obsah