English grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English suggestions
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina anglická výslovnosť Angličtina pre špecifické situácie Vetná skladba English grammar Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá Anglická gramatika Druhy viet reparát gramatika Slovak word formation význam slov English for everyday life Slovak sentences prídavné mená pomôcky k učeniu sa výučba, doučovanie teória literatúry English in use Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions Slovenský jazyk metódy výučby Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium Anglické frazálne slovesá english for travelling obchodná angličtina priama metóda Anglické frázové slovesá Slovak tenses Anglické frázy Slovenská literatúra Obchodná angličtina Doučovanie angličtina pre lekárov Slovak verbs anglické skratky Metódy výučby maturita anglické časy doučovanie slovak for foreigners vetná skladba Anglické slovesá Slovak pronunciation pohovor v angličtine anglická konverzácia Slovak slang Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar Slovak nouns frázové slovesá Typy angličtiny Slovak conversation slovenská literatúra Anglické zámená Jednoduchá veta Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Business English metódy, vzdelávanie, Spisovná slovenčina učenie sa Motivácia Slovak phrases angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Slovak dialogues Slovak dialogue Slovak cases Specialized English slovenská gramatika Skúšky z jazyka prekladateľstvo Slovenská gramatika anglická gramatika Medical Slovak Predminulý priebehový čas Slovak questions výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time slovné spojenia rečnícky štýl slohové útvary význam slov a ich použite
Návrat na obsah