Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Slovak conversation Anglická gramatika rečnícky štýl učenie sa Slovak tenses Druhy viet anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak negation gramatika slovak for foreigners vetná skladba metódy výučby Slovak cases slovenská literatúra Medical Slovak Skúšky z jazyka anglické skratky English in use Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry Spisovná slovenčina obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Typy angličtiny význam slov pomôcky k učeniu sa anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby Anglické prídavné mená Gerundium Slovak nouns slovenská gramatika význam slov a ich použite maturita angličtina Doučovanie Slovak word formation Slovak for foreigners Slovak slang Anglické nepravidelné slovesá Slovak vocabulary prídavné mená frázové slovesá Obchodná angličtina Motivácia Slovak verbs slovak for foreigners, time Specialized English Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions prekladateľstvo anglické časy Slovenská gramatika Slovenský jazyk Anglické slovesá Slovak sentences slovné spojenia doučovanie metódy výučby, jazyky Vetná skladba slohové útvary English grammar Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Rody v angličtine Slovak phrases Jednoduchá veta Slovak dialogues English for everyday life Súdny preklad english for travelling pohovor v angličtine anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Business English priama metóda angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Slovak grammar Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre lekárov Slovenská literatúra výučba, doučovanie reparát Anglické frázy Slovak dialogue Slovak pronunciation
Návrat na obsah