Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená slovné spojenia Specialized English angličtina Angličtina pre každú situáciu Motivácia English grammar Anglické frázové slovesá Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues Súdny preklad Slovak pronunciation prekladateľstvo Anglické slovesá Slovenská gramatika Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť English in use Obchodná angličtina maturita význam slov Slovak nouns metódy výučby, jazyky Vetná skladba rečnícky štýl Slovak sentences Angličtina pre špecifické situácie Metódy výučby anglická konverzácia doučovanie pomôcky k učeniu sa vetná skladba Business English Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko Spisovná slovenčina Doučovanie slovak for foreigners teória literatúry verbs with prepositions Slovak phrases Slovak word formation Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát Anglické frázy výučba, doučovanie Typy angličtiny slohové útvary Slovak cases Slovak verbs Jednoduchá veta Anglické zámená Slovak slang priama metóda Predminulý priebehový čas anglické časy Gerundium Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod Slovak questions Druhy viet pohovor v angličtine slovenská literatúra Anglické prídavné mená učenie sa slovenská gramatika Slovenská literatúra Slovenský jazyk Slovak tenses Slovak vocabulary význam slov a ich použite Medical Slovak metódy výučby Slovak conversation English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá english for travelling gramatika anglická gramatika frázové slovesá anglické skratky Slovak grammar slovak for foreigners, time anglické opozitá angličtina pre lekárov
Návrat na obsah