Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues Slovak vocabulary frázové slovesá metódy výučby Motivácia Slovenský jazyk Anglická gramatika vetná skladba slovenská literatúra slohové útvary slovné spojenia rečnícky štýl angličtina pre obchod Specialized English Slovak nouns pohovor v angličtine Slovak negation English for everyday life Rody v angličtine anglické časy Skúšky z jazyka Slovak pronunciation pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners Slovak cases Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie Predminulý priebehový čas Slovak phrases Metódy výučby Anglické frázové slovesá English grammar obchodná angličtina Anglické frázy anglické skratky english for travelling anglické opozitá Vetná skladba priama metóda Anglické slovesá reparát Anglické zámená Business English Slovak sentences Druhy viet výučba, doučovanie doučovanie Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium Typy angličtiny angličtina Slovak for foreigners Slovak questions anglická výslovnosť anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko Slovak slang Slovak word formation Medical Slovak verbs with prepositions Slovenská gramatika Obchodná angličtina Slovak grammar anglická gramatika Slovak dialogue gramatika slovak for foreigners, time Slovak conversation English in use Slovak verbs maturita angličtina pre lekárov Slovenská literatúra učenie sa Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, význam slov Anglické prídavné mená Spisovná slovenčina Súdny preklad prekladateľstvo metódy výučby, jazyky Slovak tenses význam slov a ich použite slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah