Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar anglická výslovnosť Slovak word formation angličtina Metódy výučby slovenská gramatika frázové slovesá Anglické prídavné mená anglická gramatika Anglická gramatika pohovor v angličtine Slovak nouns anglické opozitá pomôcky k učeniu sa Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, priama metóda verbs with prepositions doučovanie Gerundium slovak for foreigners Slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie anglicko - slovenská konverzácia Slovak verbs slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary slovenská literatúra angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá English in use Motivácia učenie sa slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Predminulý priebehový čas Slovak slang Druhy viet význam slov prekladateľstvo Slovenský jazyk anglická konverzácia reparát gramatika obchodná angličtina Spisovná slovenčina Medical Slovak angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie English grammar Specialized English Anglické frázy rečnícky štýl Slovak conversation anglické časy english for travelling Slovak tenses význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk Business English Anglické zámená Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky Typy angličtiny Slovenská literatúra vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba Slovak questions metódy výučby Jednoduchá veta slovné spojenia Slovak cases Slovak pronunciation maturita Slovak sentences anglické skratky English for everyday life Doučovanie
Návrat na obsah