Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy English in use teória literatúry Motivácia gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak slang Slovak phrases slohové útvary Slovak for foreigners výučba, doučovanie Slovak tenses metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk angličtina obchodná angličtina Slovak word formation anglická gramatika metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Nepravidelné stupňovanie Obchodná angličtina slovenská literatúra pomôcky k učeniu sa Medical Slovak angličtina pre lekárov anglické opozitá Druhy viet Spisovná slovenčina Rody v angličtine Slovak vocabulary Slovak nouns Slovenská gramatika Anglické slovesá Anglické frázové slovesá Typy angličtiny prídavné mená Anglické frázy Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak verbs rečnícky štýl angličtina pre obchod verbs with prepositions Slovak questions pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar slovak for foreigners, time Gerundium Slovak cases Slovak pronunciation Business English výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka english for travelling priama metóda Slovak sentences učenie sa slovenská gramatika anglické skratky anglická výslovnosť Anglická gramatika Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation anglická konverzácia Slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie Slovak dialogues Jednoduchá veta English for everyday life doučovanie English grammar maturita slovak for foreigners prekladateľstvo Metódy výučby význam slov a ich použite reparát Slovak dialogue vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas slovné spojenia Vetná skladba význam slov Specialized English frázové slovesá Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah