Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns Gerundium gramatika Anglické frázy Slovak sentences výučba, doučovanie English for everyday life maturita Metódy výučby Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Spisovná slovenčina angličtina pre obchod pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Rody v angličtine slovenská literatúra teória literatúry slovné spojenia prekladateľstvo Slovak vocabulary Specialized English Druhy viet anglická výslovnosť anglické časy význam slov vetná skladba Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko Slovak pronunciation metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu priama metóda angličtina pre lekárov význam slov a ich použite rečnícky štýl Slovak cases reparát English in use english for travelling Anglické slovesá učenie sa Business English prídavné mená Obchodná angličtina Slovak conversation Slovak slang Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka Slovenský jazyk pohovor v angličtine frázové slovesá doučovanie Medical Slovak Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad Anglické prídavné mená Motivácia Slovak word formation verbs with prepositions Vetná skladba slovenská gramatika slohové útvary Anglické zámená anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners angličtina Slovak dialogues Slovak verbs English grammar anglické skratky Slovak phrases Doučovanie Slovak tenses anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina metódy výučby Slovenská gramatika Anglická gramatika Jednoduchá veta Slovak grammar
Návrat na obsah