Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How do we create genitive of adjectives and adjectival pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 11/1/2021
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions maturita výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, doučovanie Anglické zámená vetná skladba Medical Slovak Obchodná angličtina English in use Slovak negation angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa slovak for foreigners Slovenská literatúra Anglické prídavné mená Doučovanie Druhy viet Slovak questions Jednoduchá veta Slovak vocabulary anglická konverzácia English grammar obchodná angličtina Typy angličtiny english for travelling význam slov a ich použite anglická výslovnosť pomôcky k učeniu sa Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá význam slov Vetná skladba English for everyday life slovné spojenia Slovak grammar Slovak tenses Slovak slang reparát anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre špecifické situácie Motivácia Slovak cases anglické skratky Anglické frázy pohovor v angličtine Slovak word formation Gerundium Súdny preklad gramatika Slovak dialogues anglické časy Slovak sentences Spisovná slovenčina angličtina pre obchod Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Specialized English teória literatúry slovenská gramatika slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá slohové útvary Rody v angličtine metódy výučby Metódy výučby anglické opozitá priama metóda rečnícky štýl Slovak dialogue anglická gramatika Predminulý priebehový čas Slovak phrases výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika prekladateľstvo Anglické slovesá Slovak pronunciation Business English tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Slovak nouns Slovak verbs frázové slovesá
Návrat na obsah