metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation Skúšky z jazyka Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Nepravidelné stupňovanie English for everyday life English in use Spisovná slovenčina slovak for foreigners Druhy viet anglická konverzácia slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Slovak slang anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko priama metóda Slovak dialogues Metódy výučby Obchodná angličtina vetná skladba Slovak verbs angličtina pre lekárov anglická gramatika Slovak for foreigners Slovak questions význam slov reparát Motivácia gramatika Anglické prídavné mená Slovak tenses Anglické zámená English grammar Slovak nouns Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny anglické opozitá angličtina Business English angličtina pre obchod verbs with prepositions Anglická gramatika english for travelling prekladateľstvo Anglické slovesá Slovak pronunciation slohové útvary anglická výslovnosť Slovenská literatúra Slovenská gramatika anglické časy teória literatúry Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Slovak grammar Slovak sentences anglické skratky význam slov a ich použite Anglické frázy Slovak cases Slovak dialogue slovenská literatúra Doučovanie Specialized English frázové slovesá pomôcky k učeniu sa Súdny preklad obchodná angličtina doučovanie metódy výučby maturita Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika Rody v angličtine prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak vocabulary učenie sa metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba pohovor v angličtine Slovak phrases slovné spojenia rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah