metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Slovak verbs slovenská literatúra Slovak negation angličtina pre obchod Slovak sentences Slovak dialogue Angličtina pre špecifické situácie tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Specialized English anglické skratky gramatika Druhy viet english for travelling Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá angličtina vetná skladba Skúšky z jazyka obchodná angličtina Business English prídavné mená reparát výučba, doučovanie Obchodná angličtina Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time Rody v angličtine Slovenská literatúra Slovak nouns Jednoduchá veta Slovak vocabulary význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky Gerundium Slovak for foreigners priama metóda verbs with prepositions Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie English grammar doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Typy angličtiny prekladateľstvo pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá English in use Anglická gramatika rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, anglická gramatika Slovak slang Anglické zámená Predminulý priebehový čas Slovak conversation metódy výučby frázové slovesá Slovak pronunciation pomôcky k učeniu sa Slovak tenses Metódy výučby Slovak questions Slovenská gramatika slovak for foreigners slovné spojenia Slovak grammar Súdny preklad English for everyday life Slovak word formation Anglické frázy anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Medical Slovak Motivácia anglická konverzácia Anglické slovesá teória literatúry maturita Slovak phrases význam slov slohové útvary anglické časy Slovak cases Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie Spisovná slovenčina učenie sa
Návrat na obsah