metódy, vzdelávanie, - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo nerobiť pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 2/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation Slovak vocabulary Metódy výučby Slovak slang frázové slovesá anglické skratky Angličtina pre špecifické situácie Slovak dialogues Anglické prídavné mená slovak for foreigners slovenská gramatika pohovor v angličtine Slovenský jazyk Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Medical Slovak Anglické zámená angličtina Slovak sentences Gerundium english for travelling Slovak nouns Slovak cases Typy angličtiny anglická výslovnosť Slovak phrases reparát metódy výučby, jazyky Slovak grammar gramatika Skúšky z jazyka Motivácia priama metóda metódy výučby slohové útvary Doučovanie slovak for foreigners, time Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas teória literatúry Slovak pronunciation English for everyday life slovné spojenia angličtina pre obchod Spisovná slovenčina výučba, doučovanie Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Anglické slovesá Obchodná angličtina Slovenská gramatika anglické opozitá Druhy viet učenie sa verbs with prepositions prídavné mená Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika obchodná angličtina Slovak questions English grammar English in use Slovak word formation rečnícky štýl pomôcky k učeniu sa anglické časy význam slov a ich použite slovenská literatúra význam slov Jednoduchá veta Business English prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá Slovak tenses angličtina pre lekárov Súdny preklad anglická konverzácia Slovak dialogue maturita Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovak verbs
Návrat na obsah