metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar slovenská literatúra Slovak dialogues angličtina Anglické frázy Rody v angličtine teória literatúry pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie Doučovanie rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas anglické časy slovné spojenia slovak for foreigners, time Slovak cases English for everyday life Slovak tenses anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika Motivácia pomôcky k učeniu sa Medical Slovak English in use význam slov význam slov a ich použite vetná skladba priama metóda metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa metódy výučby slohové útvary Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka slovak for foreigners Slovak questions Metódy výučby Anglické zámená anglická výslovnosť Jednoduchá veta Slovak conversation anglické opozitá obchodná angličtina Slovak for foreigners gramatika Slovak pronunciation Slovak nouns angličtina pre obchod Anglické slovesá slovenská gramatika Slovak verbs prídavné mená Business English Specialized English Vetná skladba Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Obchodná angličtina Slovenská literatúra frázové slovesá Slovak vocabulary Súdny preklad Slovak slang Typy angličtiny verbs with prepositions Slovak dialogue prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Druhy viet reparát Anglické nepravidelné slovesá Gerundium Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak word formation doučovanie učenie sa Angličtina pre špecifické situácie Slovak sentences english for travelling výučba, doučovanie anglická konverzácia Anglické prídavné mená Slovak phrases Spisovná slovenčina Slovak grammar maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah