metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť Motivácia Slovak sentences Slovak conversation slovak for foreigners obchodná angličtina Slovak for foreigners Rody v angličtine Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie angličtina pre obchod verbs with prepositions Slovenská literatúra Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak pronunciation Nepravidelné stupňovanie Slovak questions Slovak slang Anglické prídavné mená rečnícky štýl anglické skratky Spisovná slovenčina anglická konverzácia Slovak dialogues Slovak verbs anglické opozitá English in use reparát Slovak cases Slovak dialogue teória literatúry Súdny preklad gramatika slohové útvary Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Druhy viet english for travelling Angličtina pre špecifické situácie Anglické slovesá angličtina Predminulý priebehový čas Slovak phrases Slovak tenses Anglické frázy slovak for foreigners, time maturita Typy angličtiny Metódy výučby frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie Business English English for everyday life metódy, vzdelávanie, pomôcky k učeniu sa Slovak vocabulary vetná skladba anglická gramatika Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba prídavné mená metódy výučby prekladateľstvo priama metóda Slovak word formation angličtina pre lekárov Doučovanie Anglické frazálne slovesá Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa English grammar Specialized English pohovor v angličtine učenie sa Medical Slovak Obchodná angličtina Jednoduchá veta význam slov Skúšky z jazyka anglické časy Slovak negation slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak grammar význam slov a ich použite Anglické zámená slovné spojenia
Návrat na obsah