metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá frázové slovesá reparát Motivácia význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky Slovak questions pomôcky k učeniu sa obchodná angličtina Súdny preklad anglická výslovnosť slovak for foreigners Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Druhy viet teória literatúry Nepravidelné stupňovanie učenie sa angličtina pre lekárov Slovak word formation Slovak vocabulary rečnícky štýl anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk Slovak grammar Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Business English angličtina pre obchod Metódy výučby Jednoduchá veta vetná skladba Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Gerundium prekladateľstvo slovenská literatúra Slovak pronunciation anglické časy slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time slovenská gramatika Anglické zámená Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases slovné spojenia anglická konverzácia Slovak verbs maturita Skúšky z jazyka Slovenská gramatika Slovak conversation Anglické frazálne slovesá English grammar English for everyday life Typy angličtiny Slovak dialogue Slovak slang Slovak dialogues English in use priama metóda gramatika english for travelling Anglické frázové slovesá anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie prídavné mená Specialized English Spisovná slovenčina tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak Slovak tenses metódy výučby slohové útvary angličtina anglické skratky doučovanie výučba, doučovanie Anglické frázy Anglické prídavné mená pohovor v angličtine význam slov Slovak nouns
Návrat na obsah