metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak pronunciation priama metóda Slovenská literatúra Slovak cases výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Obchodná angličtina Slovak tenses Anglické frazálne slovesá význam slov Angličtina pre špecifické situácie english for travelling Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Gerundium pohovor v angličtine maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives Spisovná slovenčina reparát obchodná angličtina anglické opozitá slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, slohové útvary vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Slovak nouns Slovak dialogues anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation Specialized English anglická gramatika Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak Druhy viet prekladateľstvo English for everyday life Anglické slovesá English in use pomôcky k učeniu sa Súdny preklad Slovak questions anglická výslovnosť Slovak phrases angličtina Business English anglické časy Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená rečnícky štýl Skúšky z jazyka anglické skratky Vetná skladba slovak for foreigners gramatika učenie sa teória literatúry verbs with prepositions slovak for foreigners, time Motivácia Slovak slang angličtina pre lekárov slovné spojenia frázové slovesá Slovak vocabulary Slovak grammar Slovenská gramatika slovenská gramatika metódy výučby, jazyky Anglické frázy angličtina pre obchod Slovak dialogue Slovak verbs Slovak word formation Predminulý priebehový čas Slovak sentences English grammar význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa doučovanie Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Slovenský jazyk prídavné mená metódy výučby Metódy výučby
Návrat na obsah