priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak phrases Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns Druhy viet Slovak pronunciation Medical Slovak Specialized English Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life Slovenská gramatika učenie sa teória literatúry anglické opozitá metódy výučby Súdny preklad slovak for foreigners Business English Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses angličtina pre lekárov význam slov Slovak verbs Obchodná angličtina Slovak dialogue rečnícky štýl slovak for foreigners, time priama metóda Slovak negation metódy, vzdelávanie, Slovak conversation frázové slovesá slovenská literatúra English grammar Slovak for foreigners Typy angličtiny Anglické frázové slovesá Slovak questions Slovak sentences Anglické slovesá slovenská gramatika english for travelling Anglické prídavné mená anglická gramatika Slovak grammar anglická konverzácia angličtina pre obchod Gerundium Rody v angličtine Spisovná slovenčina prídavné mená doučovanie tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky verbs with prepositions obchodná angličtina Angličtina pre špecifické situácie Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra vetná skladba Doučovanie maturita Anglické frázy Jednoduchá veta slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa Slovak cases Anglická gramatika význam slov a ich použite Slovak vocabulary anglické skratky anglické časy Skúšky z jazyka Vetná skladba pohovor v angličtine slohové útvary Motivácia Slovak slang angličtina prekladateľstvo English in use slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť výučba, doučovanie gramatika reparát Slovak dialogues pomôcky k učeniu sa
Návrat na obsah