rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra Doučovanie Jednoduchá veta anglická gramatika slovné spojenia anglické skratky vetná skladba pohovor v angličtine Obchodná angličtina Slovenský jazyk anglická výslovnosť teória literatúry Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas obchodná angličtina Slovak verbs Slovak for foreigners Gerundium Slovak tenses Slovak nouns slohové útvary Slovak cases Anglické zámená Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá gramatika Medical Slovak Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre lekárov Metódy výučby Skúšky z jazyka Slovak word formation Vetná skladba Anglické frázy Typy angličtiny Anglická gramatika Slovak vocabulary anglická konverzácia učenie sa angličtina výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia pomôcky k učeniu sa Slovak pronunciation English in use Slovak questions Druhy viet slovak for foreigners Slovak sentences Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky metódy výučby reparát maturita priama metóda Slovak dialogue slovak for foreigners, time verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation english for travelling anglické časy Specialized English Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu English grammar tipy ako sa učiť jazyk Motivácia Slovak dialogues English for everyday life Spisovná slovenčina Business English význam slov Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Slovak grammar prídavné mená slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá anglické opozitá rečnícky štýl Slovak slang slovenská gramatika prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite doučovanie angličtina pre obchod Slovak phrases
Návrat na obsah