výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo význam slov a ich použite Slovak sentences Slovak conversation Slovak dialogues anglická výslovnosť anglické časy reparát Jednoduchá veta prídavné mená Slovak tenses význam slov metódy výučby Slovak vocabulary anglická gramatika Anglické frázy Slovak questions slovak for foreigners, time slovak for foreigners teória literatúry Slovenský jazyk Typy angličtiny English in use Anglické frázové slovesá vetná skladba Slovak nouns Obchodná angličtina Slovak grammar gramatika Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Motivácia Súdny preklad anglické opozitá Skúšky z jazyka Anglické slovesá pomôcky k učeniu sa slovné spojenia Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Spisovná slovenčina Slovak word formation Slovak cases učenie sa Slovenská gramatika Doučovanie angličtina priama metóda verbs with prepositions Predminulý priebehový čas frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Medical Slovak Druhy viet Business English obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak dialogue angličtina pre lekárov maturita metódy výučby, jazyky Slovak slang slohové útvary anglické skratky english for travelling doučovanie English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika slovenská gramatika výučba, doučovanie Gerundium Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak phrases Anglické prídavné mená pohovor v angličtine English grammar Slovak pronunciation slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Slovak verbs
Návrat na obsah