Degrees of comparison of adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Degrees of comparison of adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
Degrees of comparison of adverbs

 
 
Adverbs that  ends in –o, -e, -u can form degrees of conparison and there are formed in regullar or irregular way in both cases containing: basic form, comparative, superlative.
 
 
Regular  comparison

 
Basic form                                  Comparative            Superlative

 
veselo                                         veselšie                     najveselšie
 
pomaly                                        pomalšie                   najpomalšie
 
rýchlo                                          rýchlejšie                  najrýchlejšie
 
prekvapene                                prekvapenejšie          najprekvapenejšie
 
priateľsky                                    priateľskejšie            najpriateľskejšie
 
 
Irregular comparison

 
Basic form                               Comparative              Superlative

 
dobre                                       lepšie                           najlepšie
 
zle                                            horšie                         najhoršie
 
málo                                        menej                         najmenej
 
 
Now we use them in sentences.

 
Môj otec pracuje lepšie ako tvoj.

 
My father works better than yours.

 
Má menej rokov ako ty.

 
He has less years than you.


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Business English Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo english for travelling Gerundium Anglické slovesá slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Anglické zámená Slovak verbs Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation Slovenský jazyk slohové útvary Anglické frázy význam slov anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika slovné spojenia Slovenská literatúra English for everyday life Rody v angličtine Motivácia Slovak dialogue Anglické prídavné mená anglické skratky anglická konverzácia Slovak questions angličtina pre lekárov výučba, doučovanie pomôcky k učeniu sa vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod Slovak nouns Metódy výučby Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary Slovak sentences teória literatúry Obchodná angličtina Slovak conversation obchodná angličtina doučovanie Slovak pronunciation anglické časy reparát Slovak slang Jednoduchá veta Slovak grammar angličtina pohovor v angličtine slovenská literatúra Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby verbs with prepositions English grammar Slovak cases Specialized English učenie sa priama metóda prídavné mená frázové slovesá anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl anglické opozitá slovak for foreigners Doučovanie Anglické frázové slovesá Súdny preklad Slovak dialogues Typy angličtiny maturita slovak for foreigners, time Spisovná slovenčina gramatika význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá Slovak phrases Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa Druhy viet English in use metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah