Delenie viet podľa obsahu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie viet podľa obsahu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Druhy viet ·
Tags: vetaobsahgramatika
Vety podľa obsahu

 
Najprv si určíme čo je to vlastne veta a potom sa za budeme zaoberať jej členením.

 
Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá
Vety podľa obsahu delíme na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.


Oznamovacia veta niečo oznamuje, píšeme za ňou bodku. Je bezpríznaková a môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch. V odbornom a administratívnom štýle sa nachádza len oznamovacia veta
.

 
Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a píšeme za nimi výkričník. Sú významným jazykovým prostriedkom  v administratívnom štýle, jedná sa hlavne o neurčitkové formy rozkazu : Nefajčiť! Nevykláňať sa z okien ! Nepľuť na dlážku !

 
Želacie vety vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí !) alebo podmieňovacom spôsobe ( Kiež by bolo už potom !Keby som to už mala v rukách ! Bodaj by to bola pravda ! Aj vety Dobrý deň želám ! Šťastnú cestu ! vyjadrujú želanie.


 
Všetky typy viet podľa obsahu ( modálnosti) sa môžu stať zvolacími vetami. Autor zvolaním vyjadruje citový postoj. Nesiem to ! ( Namiesto: Nesiem to.) Mohol by si prestať ?! ( Namiesto mohol by si prestať ? Intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom ( emfázou). Na konci zvolacích viet je vždy výkričník.


Opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie sa často používajú v útvaroch subjektívnych jazykových štýlov.  


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby English grammar význam slov a ich použite Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Motivácia rečnícky štýl teória literatúry English for everyday life Medical Slovak anglická konverzácia Slovak questions Specialized English reparát anglické časy gramatika pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Business English Slovak for foreigners angličtina pre lekárov priama metóda Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Slovak sentences frázové slovesá učenie sa English in use anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Doučovanie slovak for foreigners slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Typy angličtiny Gerundium výučba, učenie sa, anketa maturita Vetná skladba Slovak dialogues Slovenská gramatika Druhy viet slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá výučba, doučovanie Slovak vocabulary Slovak word formation slovné spojenia verbs with prepositions Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby Anglické frázové slovesá Slovak conversation slohové útvary english for travelling slovenská gramatika Anglické slovesá anglické skratky význam slov vetná skladba Slovak grammar Skúšky z jazyka Anglické frázy Anglická gramatika Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad Slovak nouns prekladateľstvo Slovak tenses anglická výslovnosť prídavné mená Predminulý priebehový čas obchodná angličtina angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Slovak cases anglická gramatika Jednoduchá veta angličtina
Návrat na obsah