Delenie viet podľa obsahu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie viet podľa obsahu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Druhy viet ·
Tags: vetaobsahgramatika
Vety podľa obsahu

 
Najprv si určíme čo je to vlastne veta a potom sa za budeme zaoberať jej členením.

 
Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá
Vety podľa obsahu delíme na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.


Oznamovacia veta niečo oznamuje, píšeme za ňou bodku. Je bezpríznaková a môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch. V odbornom a administratívnom štýle sa nachádza len oznamovacia veta
.

 
Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a píšeme za nimi výkričník. Sú významným jazykovým prostriedkom  v administratívnom štýle, jedná sa hlavne o neurčitkové formy rozkazu : Nefajčiť! Nevykláňať sa z okien ! Nepľuť na dlážku !

 
Želacie vety vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí !) alebo podmieňovacom spôsobe ( Kiež by bolo už potom !Keby som to už mala v rukách ! Bodaj by to bola pravda ! Aj vety Dobrý deň želám ! Šťastnú cestu ! vyjadrujú želanie.


 
Všetky typy viet podľa obsahu ( modálnosti) sa môžu stať zvolacími vetami. Autor zvolaním vyjadruje citový postoj. Nesiem to ! ( Namiesto: Nesiem to.) Mohol by si prestať ?! ( Namiesto mohol by si prestať ? Intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom ( emfázou). Na konci zvolacích viet je vždy výkričník.


Opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie sa často používajú v útvaroch subjektívnych jazykových štýlov.  


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl angličtina pre lekárov maturita význam slov Slovak for foreigners anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu Slovak cases Specialized English vetná skladba slovak for foreigners, time English in use Anglické frázy slohové útvary význam slov a ich použite verbs with prepositions Slovenský jazyk angličtina pre obchod English for everyday life Business English English grammar obchodná angličtina anglické časy Slovak tenses doučovanie Slovak conversation Vetná skladba prekladateľstvo Slovak nouns Predminulý priebehový čas Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Medical Slovak gramatika metódy výučby Slovak questions Anglické zámená metódy výučby, jazyky priama metóda angličtina Skúšky z jazyka prídavné mená slovak for foreigners Slovak grammar Metódy výučby Jednoduchá veta pohovor v angličtine Gerundium teória literatúry Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak sentences reparát Anglická gramatika Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa english for travelling Typy angličtiny učenie sa anglická konverzácia anglická výslovnosť výučba, doučovanie frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Súdny preklad slovenská gramatika Slovak dialogue slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah