Do you know Slovak modal verbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak modal verbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: modalverb
Modal verbs in Slovak language

 
Slovak language has also the modal vers which express the modal circumstances concerning verb that follows, for example whether it is a voluntary action, an indispensability action, or obligation, a possibility or a permitted action. Slovak language has the folloving modal verbs.

 
chcieť – to want

 
smieť – to be allowed to/ pemitted

 
môcť – to be allowed to/ to be willing

 
musieť – to have to

 
vedieť – to know

 
 
We can conjugate these verbs in the folloving way :

 
 
chcieť                 smieť             môcť            musieť          vedieť

chcem                smiem            môžem        musím          viem

 
chceš                 smieš             môžeš          musíš           vieš

 
chce                   smie               môže            musí             vie   

 
chceme              smieme          môžeme      musíme     vieme

 
chcete                smiete            môžete        musíte       viete

 
chcú                   smú                môžu           musia        vedia

 
 
Now we use them in sentences

 
Ja chcem jesť.   I want to eat.

 
Smiem si sadnúť ?   May I sit down ?

 
Môžem ti to povedať.  I can tell it to you.

 
Musím skoro vstávať. I have to get up early.

 
Vedel som to. I knew it.


Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary Anglické zámená metódy, vzdelávanie, anglické skratky Druhy viet slovné spojenia Slovak phrases Slovak cases Slovak questions prekladateľstvo výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Gerundium Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite teória literatúry Anglické slovesá anglická výslovnosť Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka pohovor v angličtine Anglické prídavné mená Vetná skladba Rody v angličtine anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners Doučovanie Slovenský jazyk Anglické frázy prídavné mená pomôcky k učeniu sa Slovenská literatúra english for travelling rečnícky štýl Slovak pronunciation angličtina pre obchod slovenská literatúra angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá gramatika Slovak tenses English grammar Slovak vocabulary Jednoduchá veta Specialized English Motivácia Slovak for foreigners verbs with prepositions učenie sa Predminulý priebehový čas Slovak sentences frázové slovesá English in use Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak verbs Metódy výučby Slovak grammar Slovenská gramatika metódy výučby English for everyday life význam slov Slovak slang anglická konverzácia anglická gramatika anglické časy metódy výučby, jazyky Spisovná slovenčina Súdny preklad Slovak dialogue Typy angličtiny Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives Obchodná angličtina Medical Slovak maturita Slovak word formation Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre špecifické situácie Slovak conversation priama metóda obchodná angličtina angličtina reparát Business English doučovanie anglické opozitá vetná skladba
Návrat na obsah