08/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázové slovesá vo vetách
Filip Šuman -Burdej | 12/8/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Slovak nouns Slovenská gramatika prekladateľstvo anglická gramatika význam slov gramatika pomôcky k učeniu sa prídavné mená Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia English grammar frázové slovesá verbs with prepositions metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny rečnícky štýl slovenská literatúra angličtina učenie sa slovné spojenia výučba, doučovanie Medical Slovak Slovak phrases metódy, vzdelávanie, priama metóda Jednoduchá veta doučovanie Slovak grammar obchodná angličtina Doučovanie Business English Skúšky z jazyka English in use angličtina pre obchod Obchodná angličtina Slovak pronunciation Angličtina pre každú situáciu anglické časy Slovak slang Rody v angličtine angličtina pre lekárov teória literatúry Metódy výučby english for travelling Anglické zámená Anglické frázy Spisovná slovenčina slovenská gramatika Slovak verbs vetná skladba Slovak sentences Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika anglické skratky Slovak tenses Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Motivácia Slovak for foreigners Anglické slovesá pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá slohové útvary Specialized English Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Gerundium význam slov a ich použite anglická konverzácia Slovak cases anglická výslovnosť Slovak vocabulary anglické opozitá English for everyday life Angličtina pre špecifické situácie reparát maturita Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra Slovak word formation slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky Slovak dialogues
Návrat na obsah