Neohybné slovné druhy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Neohybné slovné druhy

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovné druhy ·
Tags: slovnéneohybnédruhy
Poznáte neohybné slovné druhy ?

Dnes sa trochu bližšie pozrieme na neohybné slovné druhy, patria sem príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia.

Príslovky

Príčiny  - pýtame sa na ne - prečo ?

omylom, náhodne, bezdôvodne, úmyselne

Miesta - pýtame sa na ne - kde ?

južne, dolu, domov, von, vonku, zvonku

Spôsobu - pýtame sa na ne - ako ?

rýchlo, spamäti, jemne, hlasno, vrúcne

Času - pýtame sa na ne - kedy ?

odjakživa, teraz,  včera, nadránom, poobede

Dajú sa aj stupňovať ale len tie, ktoré vznikli z prídavných mien.

Predložky

Sú slová, ktoré spolu s pádom podstatného alebo prídavného mena vyjadrujú vzťahy  medzi slovami.

Predložky sa vokalizujú, čo znamená, že  k predložke zakončenej na spoluhlásku sa pridáva samohláska o alebo u.

bez - bezo, od -  odo, z - zo, k - ku

Spojky

Sú to slová, ktorých účelom je vyjadrovanie vzťahov medzi slovami alebo vetami. Môžu stáť na začiatku alebo vo vnútri vety.

a, i, aj, ani, ale, no, alebo, že, aby, keď,  lebo, ak, a preto

Častice

Vyjadrujeme nimi svoj osobný postoj k tomu, o čom hovoríme.

Môžeme nimi vyjadriť :

Istotu, neistotu o platnosti obsahu vety.

iste, istotne, dozaista, naozaj, určite, nepochybne, možno, vraj,  zrejme, asi

Zdôrazniť výrazy, ktoré pokladáme za dôležité.

až, ani, aspoň, práve, iba, len, hlavne, najmä, predovšetkým

Citoslovcia

Slúžia na:

Napodobňovanie  prírodných zvukov : mňau, cing, bác, čľup

Vyjadrovanie pocitov : ach, joj, fuj, fíha

Vyjadrovanie výziev určených pre ľudí alebo zvieratá : no-no, pssst, hajde, heš, pŕŕŕ

Oddeľujeme ich vo vete čiarkou. Bŕ, to je ale zima.  
Návrat na obsah