Nepravidelné stupňovanie v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nepravidelné stupňovanie v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Nepravidelné stupňovanie ·
Tags: stupňovanieangličtinapríslovky
Nepravidelné stupňovanie prídavných mien a prísloviek v angličtine.
 
 
Okrem pravidelného stupňovania môžeme niektoré prídavné mená a príslovky stupňovať aj nepravidelne. A na tie sa teraz spoločne pozrieme.

 
 
bad       zlý                              horší                             najhorší
 
                             worse                          worst                          
 
badly     zle                             horšie                            najhoršie
 
ill chorý

 
good   dobrý                       lepší                           najlepší
 
                              better                        best
 
well dobre                           lepšie                       najlepšie

 
 
much
 
                 mnoho              more     viac                    most    najviac
 
many                                                                                      väčšina

 
                malý                      menší                       najmenší
 
little                         less                             least
 
              málo                        menej                      najmenej

 
far       vzdialený              farther    vzdialenejší            farthest            najvzdialenejší
 
                                                     ďalej(miestne)                              najďalej
 
           ďaleko                    further    ďalší                         furthest        najďalej
 
                                                 vzdialenejší( miestom aj poradím)            najvzdialenejší

 
old      starý       older starší             oldest  najstarší
 
                         elder   (iba v prívlastku k členom rodiny )         eldest

 
 
late    neskorý                   later neskorší          latest najnovší
 
                                                Neskôr                            najneskôr
 
            neskoro                       latter  druhý          last minulý
 
                                                                             the last  posledný


Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time Slovak questions Metódy výučby gramatika Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences english for travelling doučovanie verbs with prepositions slohové útvary učenie sa anglická výslovnosť význam slov Slovak nouns Slovak dialogue Vetná skladba angličtina pre lekárov rečnícky štýl výučba, doučovanie priama metóda anglické opozitá Anglická gramatika slovné spojenia Slovak tenses Slovenský jazyk anglické časy slovenská gramatika English in use prekladateľstvo Predminulý priebehový čas Anglické frázy slovenská literatúra prídavné mená anglické skratky Slovak for foreigners angličtina pre obchod Slovak cases Medical Slovak English grammar metódy výučby slovak for foreigners anglická gramatika frázové slovesá Slovak grammar Doučovanie metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, vetná skladba význam slov a ich použite anglická konverzácia teória literatúry slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá English for everyday life Slovak conversation Specialized English Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra reparát anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta maturita Druhy viet Typy angličtiny angličtina Business English Súdny preklad Anglické zámená obchodná angličtina
Návrat na obsah