Nepravidelné stupňovanie v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nepravidelné stupňovanie v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Nepravidelné stupňovanie ·
Tags: stupňovanieangličtinapríslovky
Nepravidelné stupňovanie prídavných mien a prísloviek v angličtine.
 
 
Okrem pravidelného stupňovania môžeme niektoré prídavné mená a príslovky stupňovať aj nepravidelne. A na tie sa teraz spoločne pozrieme.

 
 
bad       zlý                              horší                             najhorší
 
                             worse                          worst                          
 
badly     zle                             horšie                            najhoršie
 
ill chorý

 
good   dobrý                       lepší                           najlepší
 
                              better                        best
 
well dobre                           lepšie                       najlepšie

 
 
much
 
                 mnoho              more     viac                    most    najviac
 
many                                                                                      väčšina

 
                malý                      menší                       najmenší
 
little                         less                             least
 
              málo                        menej                      najmenej

 
far       vzdialený              farther    vzdialenejší            farthest            najvzdialenejší
 
                                                     ďalej(miestne)                              najďalej
 
           ďaleko                    further    ďalší                         furthest        najďalej
 
                                                 vzdialenejší( miestom aj poradím)            najvzdialenejší

 
old      starý       older starší             oldest  najstarší
 
                         elder   (iba v prívlastku k členom rodiny )         eldest

 
 
late    neskorý                   later neskorší          latest najnovší
 
                                                Neskôr                            najneskôr
 
            neskoro                       latter  druhý          last minulý
 
                                                                             the last  posledný


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions Motivácia Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences slovné spojenia Druhy viet metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa význam slov Specialized English metódy výučby Anglické zámená význam slov a ich použite slovenská literatúra prekladateľstvo Slovak cases slovenská gramatika Slovak word formation frázové slovesá prídavné mená anglická konverzácia výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners Slovak dialogues Slovenská gramatika učenie sa slohové útvary Slovak nouns anglické časy anglická výslovnosť Slovak vocabulary obchodná angličtina teória literatúry gramatika Slovak dialogue angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá Typy angličtiny metódy výučby, jazyky Vetná skladba English for everyday life Skúšky z jazyka Slovak conversation Gerundium reparát Anglické frazálne slovesá maturita Slovak tenses rečnícky štýl pohovor v angličtine English in use English grammar doučovanie Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time Medical Slovak anglické opozitá Slovenský jazyk priama metóda vetná skladba Anglické prídavné mená anglická gramatika verbs with prepositions Anglické frázy Slovenská literatúra angličtina pre lekárov english for travelling Anglická gramatika Slovak for foreigners angličtina Jednoduchá veta anglické skratky Business English
Návrat na obsah