Poznáte prídavné mená ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prídavné mená ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prídavné mená ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Prídavné mená

V dnešom článku sa zameriame na prídavné mená a ich typy.

Čo sú to vlastne prídavné mená?

Pomenúvajú stálu vlastnosť, ktorej nositeľom je vec pomenovaná podstatným
menom. Ich vzájomná úzka spätosť sa vyjadruje gramatickou kategóriou zhody, a to
v čísle, rode aj páde. Na základe významovo-slovotvorného kritéria sa prídavné
mená rozdeľujú na privlastňovacie a vlastnostné.
Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od substantív, nestupňujú sa a vyjadrujú
príslušnosť k živej bytosti alebo k druhu a podľa toho ich delíme na individuálne
a druhové.
Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od mien osôb a zvierat
a skloňujú sa podľa vzoru otcov a matkin.

Druhové privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť k druhu, skloňujú sa
podľa vzoru páví a tvoria sa od pomenovaní zvierat.
Vlastnostné prídavné mená pomenúvajú vlastnosť substancie bez príslušnej
špecifikácie, rozdeľujeme ich na akostné a vzťahové.

Akostné

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu z poznania samého javu,
z jeho hodnotenia. Jadro tvoria hlavne neodvodené prídavné mená.

Vzťahové

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu zo vzťahu k inej veci,
okolnosti, deju, sú vždy odvodené od slov, ktoré tieto javy pomenúvajú.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary Typy angličtiny Jednoduchá veta metódy výučby Business English učenie sa frázové slovesá metódy výučby, jazyky anglická konverzácia slovenská gramatika doučovanie Angličtina pre špecifické situácie English grammar Slovak dialogue Vetná skladba Slovak verbs anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená Rody v angličtine anglické opozitá Spisovná slovenčina Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka Doučovanie English for everyday life slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk reparát obchodná angličtina Slovak sentences význam slov Slovak dialogues slovné spojenia Slovenský jazyk slovenská literatúra gramatika anglické časy Slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak questions Druhy viet Slovak grammar Medical Slovak maturita anglické skratky Specialized English Motivácia verbs with prepositions english for travelling prídavné mená anglická výslovnosť Slovak word formation slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená slohové útvary angličtina pre obchod výučba, doučovanie Slovak for foreigners Slovak slang Anglické frázové slovesá Slovak tenses Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie priama metóda Predminulý priebehový čas vetná skladba Súdny preklad anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Gerundium Metódy výučby Slovak conversation Obchodná angličtina prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko English in use Slovak pronunciation Slovak phrases teória literatúry Slovenská gramatika význam slov a ich použite rečnícky štýl Anglické frázy Slovak cases Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov angličtina pomôcky k učeniu sa
Návrat na obsah