Poznáte slovenské nárečia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovenské nárečia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenské nárečia, slovensko ·
Tags: nárečieSlovenskoľudia
Čo ste o slovenských nárečiach nevedeli

Nárečie alebo inak povedané dialekt je jazykový útvar, ktorým a hovorí na zemepisne
ohraničenom území. Od iných zemepisne vymedzených nárečí sa odlišuje istými
charakteristickými znakmi. Výskumom nárečí sa zaoberá dialektológia.

Prečo práve sa zaoberať nárečiami ?

Nárečiami sa zaoberáme kvôli poznaniu dejín jazyka aj poznaniu dejín spoločnosti,
ktorá tieto nárečia utvárala, a napokon aj pre zveľadenie spisovného jazyka.
Slovenské nárečia sa vyvinuli v podmienkach, ktoré sa na území Slovenska vytvorili
po zániku Veľkomoravskej ríše. Navzájom sa pomerne pestro líšia po zvukovej
stránke aj v ohýbaní slov. Ďalej sa líšia v tvorení slov a v skladbe to nie až taký
rozdiel, avšak každé nárečie má rozličný slovník.

Základné rozdelenie nárečí

Nárečia na Slovensku boli už od začiatku svojho vývinu rozdelené na tri základné
skupiny a to:
Západoslovenské, východoslovenské a stredoslovenské, boli už sformované v 15.
storočí.
Stredoslovenské nárečia tvoria dve skupiny do severnej skupiny patria nárečia
liptovské, oravské, turčianske a hornonitrianske. Južnú skupinu tvoria nárečia
zvolenské, tekovské, hontianske, novohradské a gemerské.
Západoslovenské nárečia

- Rozdeľujeme na severnú, východnú a juhozápadnú skupinu.
- Do severnej skupiny patria nárečia hornotrenčianske, a to vlastné
hornotrenčianske nárečie, kysucké a hornokysucké nárečie. Túto skupinu
charakterizuje predovšetkým prítomnosť dvojhlások, čiastočná platnosť
rytmického zákona a nominatív plurálu mužského rodu typu bracia, sinovia.

Východoslovenské nárečia

Nápadným znakom týchto nárečí je úplný nedostatok kvantity: volam, davam, robim,
muka, dobri, dobra a výrazný je prízvuk na predposlednej slabike. Delíme ich na tri
základné skupiny a to na juhozápadnú, strednú a východnú.
Do juhozápadnej patria nárečia spišské, abovské nárečie juhozápadného Šariša.
Do strednej skupiny patria nárečia stredného a severného Šariša a zemplínske
nárečie.
Do východnej skupiny patria nárečia užské a sotácke.


Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená reparát Anglické frázové slovesá Medical Slovak slovné spojenia Slovak for foreigners Slovak cases Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená slovenská literatúra Jednoduchá veta Slovak slang Slovenská literatúra angličtina výučba, doučovanie anglická gramatika Slovak grammar rečnícky štýl priama metóda slovenské nárečia, slovensko Slovak pronunciation Predminulý priebehový čas slovenská gramatika Slovak sentences metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Slovak conversation Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Business English slohové útvary Slovak dialogue anglické opozitá maturita Slovak verbs význam slov a ich použite Slovak phrases angličtina pre obchod Slovak tenses význam slov Anglické slovesá English in use English grammar Specialized English Angličtina pre špecifické situácie Anglické nepravidelné slovesá Motivácia verbs with prepositions Slovak questions Súdny preklad pohovor v angličtine metódy výučby Anglické frázy Slovak vocabulary Slovak word formation Slovenský jazyk Anglické zámená Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, teória literatúry Slovak nouns english for travelling Typy angličtiny Gerundium Vetná skladba Spisovná slovenčina anglická výslovnosť frázové slovesá angličtina pre lekárov vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia pomôcky k učeniu sa Anglické frazálne slovesá anglické skratky Rody v angličtine Metódy výučby slovak for foreigners, time Slovenská gramatika Druhy viet gramatika Obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Nepravidelné stupňovanie Doučovanie prekladateľstvo anglické časy doučovanie obchodná angličtina
Návrat na obsah