Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predminulý priebehový čas

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Predminulý priebehový čas ·
Tags: anglickéčasy
Predminulý priebehový čas - Past perfect continuous  

Tvoríme ho pomocou tohto vzoru.
I                              learning
you                         sitting
they                        doing
we    had been       working
he                           calling
she                         studying
it                             making

I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day.

Vysvetlenie tohto času : Môžeme povedať, že sa niečo deje na isté obdobie času predtým ako sa
niečo iné stalo.

Our game of tennis was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to
rain.
Ken gave up smoking two years ago. He had been smoking for 30 years.


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Anglické zámená učenie sa Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia english for travelling angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Anglické frázy priama metóda gramatika angličtina Slovak dialogue Metódy výučby slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky vetná skladba prekladateľstvo výučba, doučovanie slohové útvary Anglické prídavné mená Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Gerundium English grammar Business English slovenská gramatika Doučovanie doučovanie Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Slovak sentences Jednoduchá veta význam slov a ich použite anglické časy reparát slovenská literatúra slovné spojenia verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation Slovak dialogues Predminulý priebehový čas anglické skratky Typy angličtiny Slovak cases slovenské nárečia, slovensko English for everyday life pohovor v angličtine Slovak for foreigners Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá teória literatúry Anglické frázové slovesá frázové slovesá rečnícky štýl Súdny preklad Medical Slovak slovak for foreigners Slovak questions anglická gramatika Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť Druhy viet Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená English in use anglické opozitá anglická konverzácia maturita význam slov Anglická gramatika Specialized English tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina Slovak grammar
Návrat na obsah