phrases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Phrases you can use in daily life
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2020
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak phrases English in use priama metóda prekladateľstvo Slovak pronunciation výučba, doučovanie Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko anglické časy slohové útvary učenie sa Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Metódy výučby anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Slovak slang Slovak questions angličtina pre obchod Jednoduchá veta Slovak conversation Specialized English anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Rody v angličtine slovné spojenia Business English anglické opozitá Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary Slovenský jazyk anglické skratky obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions vetná skladba gramatika angličtina English for everyday life Spisovná slovenčina maturita Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners english for travelling Vetná skladba Slovak dialogues Slovak word formation Slovak sentences Obchodná angličtina Gerundium angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas English grammar význam slov Slovenská literatúra Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Medical Slovak pohovor v angličtine Typy angličtiny slovenská literatúra Anglické slovesá Slovak tenses prídavné mená slovenská gramatika Anglická gramatika rečnícky štýl pomôcky k učeniu sa Slovak nouns frázové slovesá význam slov a ich použite Anglické prídavné mená Druhy viet teória literatúry Motivácia Doučovanie Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Slovak verbs doučovanie anglická výslovnosť slovak for foreigners, time metódy výučby reparát Slovak cases metódy, vzdelávanie, Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka
Návrat na obsah